مشاوره و طراحی

فرآیند مشاوره و طراحی سیستم‌های حرفه‌ای صوتی و تصویری ابتدا با برگزاری جلسات نیازسنجی و با حضور کارفرما آغاز می‌شود. پس از آن، بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود توسط تیم آواسیما صورت می‌گیرد. در مرحله بعد طراحی و محاسبات فنی با استفاده از نرم‌افزارهای به روز دنیا انجام می‌شود. براساس خروجی نرم‌افزار، کالای مورد نیاز در قالب پیشنهادات متناسب با فضا و نیاز پروژه به کارفرما ارائه می‌گردد.