مشاوره و طراحی

فرآیند مشاوره و طراحی سیستم های حرفه ای صوتی و تصویری ابتدا با برگزاری جلسات نیازسنجی و با حضور کارفرما آغاز می شود. پس از آن، بررسی امکانات و زیرساخت های موجود توسط تیم آواسیما صورت می گیرد. در مرحله بعد طراحی و محاسبات فنی با استفاده از نرم افزارهای به روز دنیا انجام می شود. براساس خروجی نرم افزار، کالای مورد نیاز در قالب پیشنهادات متناسب با فضا و نیاز پروژه به کارفرما ارائه می گردد.