فرآیند مشاوره و طراحی سیستم های صوتی با برگزاری جلسات نیازسنجی آغاز می شود. خروجی این جلسات دسته بندی خواسته های کارفرما و تشخیص نیازهای پنهان خواهد بود.

کارشناسان شرکت آواسیما در ادامه با درنظر گرفتن مجموعه محصولات و مدل های قابل ارائه سعی در طراحی بهینه سیستم بر اساس خواسته های مشتریان در قالب طرح های فنی می نماید.