ساب ووفر اکتیو دبل 18 اینچ، 2500 وات، مناسب برای مصارف موزیک و پرتابل، دارای DSP ...
ساب ووفر اکتیو 18 اینچ، 2500 وات، قابلیت نصب هوایی و استفاده روی زمین، مناسب برا ...
ساب ووفر اکتیو دبل 18 اینچ، 5000 وات، مناسب برای مصارف موزیک و پرتابل، دارای DSP ...
ساب ووفر اکتیو دبل 15 اینچ، 2400 وات، قابلیت نصب هوایی و استفاده روی زمین، مناسب ...
ساب ووفر اکتیو 18 اینچ، 2500 وات، قابلیت نصب هوایی و استفاده روی زمین، مناسب برا ...